Shutdown - 1.5k to shutdown your PC when run.

1.5k to shutdown your PC when run.

Screenshots:

Downloads:

Changelog: